1. بهره وری نیروی انسانی: بررسی رضایت شغلی، تعهد سازمانی و امنیت کاری

دوره 3، شماره 9، بهار 1372، صفحه 5-25

شهرناز مرتضوی


2. رضایت شغلی کارکنان ایرانی و ابعاد مدیریت پدرانه

دوره 2، شماره 7، پاییز 1371، صفحه 13-22

شهرناز مرتضوی